پیام نور

سوره دخان صوتی

۱۰ دی ۱۳۹۶

سوره مبارکه دخان ترجمه ی آیه به آیه ــ دو ترجمه ی گویا ــ چهار قرائت قاریان معروف ــ رنگی شدن متن همزمان با صوت ــ حرکت متن همراه با صوت